Inkubator Bio Alians Sp. z o.o.

Inkubator Bio Alians (w skrócie IBA) rozwija projekty biogazowe, to znaczy zdobywa wszelkie niezbędne decyzje administracyjne, pozwolenia i dokumenty potrzebne aby wybudować instalację. Przygotowanie inwestycji obejmuje m.in. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o warunkach zabudowy, uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Ponadto niezbędne jest też zabezpieczenie stosownymi umowami lub listami intencyjnymi działki, na której ma powstać biogazownia,  zapewnienie dostaw substratów oraz odbioru i zagospodarowania osadu pofermentacyjnego.

IBA przygotowuje projekty biogazowni rolniczych „od zera”, samodzielnie znajdując lokalizacje, jak też inwestuje w najlepsze istniejące na rynku projekty. Rynek odnawialnych źródeł energii w Polsce jest trudny i wymagający, dlatego tylko najlepiej przygotowane, efektywne kosztowo projekty mają szansę na realizację. Celem firmy jest przygotowywanie zoptymalizowanych kosztowo i technologicznie projektów biogazowni rolniczych gotowych do budowy.

Inicjatorem powstania Inkubatora Bio Alians jest Grupa Bio Alians Sp. z o.o. – inwestor obecny na rynku biogazowym w Polsce od 2008 roku. Przedsięwzięcie wspiera firma BonusCard Sp. z o.o.

Biogaz jest gazem powstającym w procesie beztlenowej fermentacji materii organicznej. W warunkach naturalnych powstaje np. w szczelnych zbiornikach z odpadami zwierzęcymi, czy też w żołądkach przeżuwaczy. Biogaz składa się głównie z metanu (CH4) i dwutlenku węgla (CO2). Dzięki wysokiej zawartości metanu (powyżej 50%) biogaz jest gazem palnym o wysokiej kaloryczności – jego wartość opałowa jest o około 30% niższa niż pełnowartościowego gazu ziemnego. Dlatego biogaz wytwarza się na skalę przemysłową w specjalnie do tego przeznaczonych instalacjach – biogazowniach. Jeśli fermentowana w biogazowni materia organiczna (tzw. substraty) pochodzi z rolnictwa lub z przemysłu rolno-spożywczego, możemy mówić o biogazowni rolniczej. Substratami mogą być odpady pochodzenia zwierzęcego np. gnojowica, czy obornik; odpady z przemysłu rolno-spożywczego np. serwatka, wywar pogorzelniany; czy celowe uprawy energetyczne np. kiszonka z kukurydzy. Wytworzony w biogazowni gaz wykorzystuje się energetycznie, najczęściej spalając go w silniku gazowym połączonym z turbiną. W ten sposób wytwarza się energia elektryczna, a w wyniku chłodzenia silnika oraz spalin powstaje także energia cieplna. Jednoczesna produkcja energii elektrycznej i cieplnej nazywana jest kogeneracją.