Na terenie województwa lubelskiego, w powiecie zamojskim, z inicjatywy firmy Bio Power Sp. z o.o. z Zamościa, a także czterech sąsiadujących ze sobą gmin Sitno, Skierbieszów, Łabunie i Komarów-Osada powstała pierwsza w Polsce spółdzielnia energetyczna – Spółdzielnia Nasza Energia.

yyyy

Koncepcja przedsięwzięcia, z uwagi na wyjątkowe warunki agrarne panujące na terenach Polski wschodniej, opiera się na budowie zintegrowanej sieci biogazowni rolniczych. Na terenie każdej z gmin zostanie wybudowany tzw. węzeł energetyczny składający się z trzech biogazowni, które wzajemnie będą rezerwowały swoją moc.

W sumie, terenie wymienionych gmin powstanie 15 biogazowni rolniczych, każda o mocach 0,5 – 1 MW. Unikalnym rozwiązaniem technicznym planowanej inwestycji jest grupowanie jednostek wytwórczych w tzw. węzły energetyczne, w skład których wchodzą trzy jednostki wytwórcze, przy czym poszczególne jednostki zlokalizowane będą w pewnym dystansie od siebie i połączone między sobą mostami kablowymi, zapewniającymi wzajemne rezerwowanie mocy. Należy podkreślić, że tylko jedna jednostka wytwórcza, wchodząca w skład węzła, będzie powiązana z siecią dystrybucyjną. Poszczególne węzły energetyczne będą także powiązane wzajemnie, tworząc w ten sposób unikalny układ połączeń. Mosty kablowe wyposażone będą, stosownie do aktualnych potrzeb, w odpowiednią liczbę rozdzielnic n/N przystosowanych do przyłączania odbiorców. Odbiorcy energii otrzymają oferty zasilania w tzw. formule „double supply”, to znaczy, że odbiorcy ci nie będą musieli wypowiadać umów z dotychczasowym dostawcą, mając w każdym czasie możliwość wyboru źródła zasilania.

Zadaniem jest zasilenie w energię elektryczną, a w miarę możliwości także energię cieplną budynków użyteczności publicznej jak i gospodarstw domowych.

Pomysłodawcy projektu zapewniają, że oferowana w ten sposób energia będzie o ok. 20% tańsza niż ta pobierana z krajowego systemu elektroenergetycznego. Transport energii elektrycznej będzie zapewniony dzięki własnym liniom energetycznym niskiego napięcia, całkowicie niezależnie od krajowego systemu dystrybucyjnego.

Przedstawiciel spółdzielni energetycznej zapewnił portal Gramwzielone.pl, że oprócz tańszej energii dla lokalnych odbiorców energii, dodatkowymi korzyściami z uruchomienia spółdzielni energetycznej będzie m.in. aktywizacja rolnictwa, a przychód ze sprzedaży surowca jest szacowany na 25 mln zł rocznie. Dodatkowo Spółdzielnia Nasza Energia zapewnia, że uruchomienie inwestycji przyczyni się do powstania setek miejsc pracy, umożliwi dostęp do wysokowydajnego nawozu naturalnego w postaci uzdatnionej masy pofermentacyjnej, a także będzie oznaczać redukcję zanieczyszczeń z lokalnych kotłowni oraz znaczącą poprawę bezpieczeństwa zasilania na terenach wschodniej Polski, która jest najbardziej zagrożona ryzykiem tzw. black-outu. Uruchomienie inwestycji to także awans społeczny i gospodarczy gmin oraz mieszkańców.

Członkowie spółdzielni energetycznej otrzymają też możliwość wykorzystania nadwyżki bilansowej.

- Forma prawna spółdzielni została wybrana jako najbardziej demokratyczna i równoprawna formuła organizacyjna. Każdy członek, niezależnie od ilości posiadanych udziałów, posiada jeden głos na walnym zgromadzeniu członków, a także jest właścicielem odpowiedniego ułamka infrastruktury wybudowanej przez spółdzielnię – w zależności od ilości posiadanych udziałów. Wbrew pozorom nie jest to inicjatywa stricte lokalna, albowiem członkiem spółdzielni może zostać każdy, kto złoży odpowiednią deklarację i wpłaci kwotę wpisowego oraz wykupi co najmniej jeden udział. Korzyści, jakie może osiągnąć członek mający miejsce zamieszkania poza terenem gmin inicjatywnych, to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w zyskach spółdzielni, możliwość wpływania na kluczowe decyzję spółdzielni, wybierania oraz bycia wybieranym do organów spółdzielni. Udział w nadwyżce bilansowej jest proporcjonalny do przyrostu aktywów spółdzielni w okresie posiadania danego udziału. Zatem im wcześniej zostanie wykupiony udział, tym większy zysk on wygeneruje. Po zakończeniu pierwszego etapu inwestycji zyski z działalności gospodarczej spółdzielni szacuje się na 15 mln zł rocznie – tłumaczy portalowi Gramwzielone.pl Arnold Rabiega, jeden z pomysłodawców pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej.

Spółdzielnia Nasza Energia zakłada, że całość pierwszego etapu inwestycji wymaga nakładów finansowych w wysokości 150 mln, przy czym minimum 30 mln pochodzić będzie z zasobów własnych spółdzielni tj. z funduszu udziałowego, funduszu zasobowego i przychodów z działalności gospodarczej, a resztę kapitału pokryją dotacje i kredyty komercyjne.

Obecnie spółdzielnia energetyczna Nasza Energia jest na etapie przygotowań do projektowania pierwszej instalacji oraz pozyskiwania nowych członków i partnerów strategicznych. Planowany czas realizacji pierwszego etapu inwestycji to 7 lat.

Portal Gramwzielone.pl objął patronat nad projektem pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej. Więcej informacji o Spółdzielni Nasza Energia znajduje się na stronie www.nasza-energia.com

gramwzielone.pl