Polska może stać się niezależna od importu gazu z Rosji. Obecnie importujemy ok. 10 mld m3 gazu z Rosji, a roczne zapotrzebowanie na ten surowiec wynosi obecnie 1415 mld m3. Mamy wszelkie predyspozycje do zaprzestania importu i produkcji na własne potrzeby.

222221

Liderem w produkcji biogazu w Europie są Niemcy. Posiadają oni ok. 7 tys. instalacji, co stanowi ok. 80% wszystkich biogazowni w Europie. W Polsce funkcjonuje ok. 50 biogazowni rolniczych zaś w planach jest obecnie ok. 400 projektów.

Polska posiada bardzo dobre warunki rolnicze do produkcji nawet 10 mld m3 biogazu rocznie. Wynika to z dużej dostępności biomasy roślinnej, odchodów zwierząt i odpadów organicznych z różnych gałęzi przemysłu. Wszystko to są substraty do produkcji biogazu, niestety obecnie w Polsce trudno mówić o ich rozsądnym zagospodarowaniu.

 Wtłaczany zarówno do sieci dystrybucyjnej, jak i transportowej biogaz musi spełniać szereg parametrów, które zapewniają bezpieczeństwo oraz pozwalają zachować odpowiednią jakość mieszaniny finalnej. Zgodnie z polskimi normami zawartość całkowita siarki nie może przekroczyć 40 mg/m3, siarkowodoru 7 mg/m3, merkaptanów (pochodne alkoholi zawierające siarkę) 30 mg/m3, tlenu 0,2% oraz rtęci 30 ug/m3. Osiągnięcie założonych parametrów dla biogazu jest możliwe w procesie zwanym uszlachetnianiem. Powstaje w nim mieszanina zawierająca ponad 95% metanu. Tym samym może zostać on nazwany biometanem. Oczyszczanie polega na osuszeniu biogazu poprzez usunięcie pary wodnej, następnie podlega filtracji w celu usunięcia pyłów. W kolejnym etapie przeprowadza się odsiarczanie i następnie usuwa się związki śladowe i dwutlenek węgla. Dopiero po tak przeprowadzonym procesie oczyszczania i spełnieniu wymaganych parametrów może być on zatłoczony do sieci.

Parametry biogazu produkowanego w różnych jednostkach jak np. oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów i biogazownie znacząco różnią się jakością i jednorodnością produkowanego surowca. Najbardziej wartościowy produkt powstaje w przypadku oczyszczalni ścieków i charakteryzuje się dużą jednorodnością otrzymanego produktu. Najbardziej niejednorodny produkt powstaje w przypadku produkcji biogazu przez składowiska odpadów.

Szczegółowe regulacje związane z wtłaczaniem biogazu do sieci dystrybucyjnej oraz transportowej reguluje ustawa Prawo energetyczne oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej.

Ok. trzech lat temu wiązano bardzo duże nadzieje z rozwojem biogazowni w Polsce. W 2010 roku rząd przyjął dokument na mocy którego do 2020 roku miało powstać ok. 2 tys. biogazowni rolniczych. Niestety nie udało się go zrealizować, a część obecnie działających biogazowni jest na skraju opłacalności.

Największymi utrudnieniami w utworzeniu biogazowni jest konieczność uzyskania skomplikowanych pozwoleń i formalności, a także protesty społeczeństwa. To właśnie mieszkańcy są przyczyną zablokowania blisko 55% wszystkich inwestycji. Niestety argumenty jakimi posługują się obywatele wynikają z braku wiedzy i powielania stereotypów, które są często dalekie od prawdy.

Obecnie w Polsce powstaje coraz większa liczba projektów popularyzujących biogazownie oraz kampanii informacyjno-edukacyjnych.

odnawialnezrodlaenergii.pl